Política de privacitat

 

1 – Dades identificatives (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic):

Raó social: Assoc. Promoció Turística Terres del Maestrat. Ànima Interior

CIF: G44512218

Domicili: Carrer Major, Num. 17 – Ajuntament de Traiguera – 12330 Traiguera – (Castelló)

Telèfon: 964 49 51 25

2 – Ús de la web:

maestrat.travel proporciona l’accés a nombroses informacions i serveis (d’ara en avant, “els continguts”) pertanyents a MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web. Aquesta responsabilitat s’estén als registres que fora necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquests registres l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans provocar danys en els sistemes físics i lògics de MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats
intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació per no estar relacionats amb l’objectiu. En qualsevol cas, MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR com a administrador del seu web, actuarà diligentment res més tinga coneixement d’actes comesos en contra del present Avís Legal.

3 – Política d’enllaços:

Els llocs web enllaçats no estan controlats per MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR no es fa responsable dels continguts de cap lloc enllaçat ni de cap enllaç que es trobe en qualsevol lloc web enllaçat, ni de cap canvi o actualització de tals llocs web (excepte l’estipulat en la clàusula 5). MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR només li està proporcionant aquests enllaços a vosté per a la seua comoditat, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc web per MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR.

4 – Drets de propietat intel·lectual:

MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR.

Tots els continguts publicats en el lloc web i especialment els dissenys, textos, imatges, vídeos, gràfics, logos, icones, botons, així com els noms comercials, les marques o dibuixos i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR.

MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR compta amb l’autorització per a la publicació en el seu web de les imatges, textos i logos dels seus clients.

5 – Limitació de responsabilitats:

MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR respondrà dels danys i perjudicis que l’usuari puga patir com a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquests danys siguen directament imputables a una actuació incorrecta d’aquesta entitat, havent provat que no ha complit les exigències i requisits legals i reglamentàriament establits.

És responsabilitat de l’usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement els riscos de la navegació oberta per Internet i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial.

MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR no es fa responsable dels perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest lloc web o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel lloc web, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR no serà responsable si no té coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remitent o recomana a través dels seus enllaços és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o si ho té, actua amb diligència per a suprimir o inutilitzar l’enllaç o la informació corresponent.

6 – Jurisdicció i lleis aplicables:

La llei aplicable al contracte actual, que suposa aquest avís legal, serà la Llei Espanyola. Per a les controvèrsies que pogueren sorgir en ocasió del contracte actual, les parts, amb renúncia del seu fur propi, se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Castelló.

7 – Generalitats

MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions legals que li puguen correspondre en dret.

8 – Modificació de l’Avís Legal:

Eventualment, aquestes Condicions d’Ús poden ser revisades amb la finalitat d’actualitzar els canvis en la legislació vigent, actualitzar els nostres procediments de recollida i ús de la informació, l’aparició de nous serveis o l’exclusió d’uns altres. Aquests canvis seran vigents a partir de la seua publicació en la web, per la qual cosa és important que revises regularment aquestes Condicions d’Ús amb la finalitat de romandre informat sobre els canvis haguts.

9 – Política de privacitat: protecció de les dades personals (Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679):

Les dades personals que, en aquest cas, tracta TERRES DEL MAESTRAT compleixen les següents condicions:

Font d’origen:

Formulari de *Newsletter de la web maestrat.travel
Formularis d’inscripció en esdeveniments organitzats per MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR.
Finalitat: Gestionar les dades per a l’enviament d’informació per correu electrònic als subscriptors amb la finalitat de mantindre’ls informats sobre notícies i novetats de MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR.

Legitimació: Consentiment de l’interessat

Conservació: Les dades s’emmagatzemaran mentre l’usuari no manifeste el seu dret de cancel·lació.

Comunicació: amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal.

MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR utilitza les dades personals per a les finalitats anteriorment descrites. Així mateix, MAESTRAT ÀNIMA INTERIOR es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Es podrà exercir els drets d’Accés, rectificació, oposició, supressió, decisions automatitzades, limitació i portabilitat a través de la següent adreça: ASOC PROMOCIO TURISTICA TERRES DEL MAESTRAT. ANIMA INTERIOR Domicili: CARRER MAJOR, NUM. 17 – *AJUNTAMENT TRAIGUERA – 12330 TRAIGUERA – (CASTELLÓ) o comunicant-se a través de l’email info@terresdelmaestrat.com, en tots dos casos ha d’aportar la documentació que acredite la identitat del sol·licitant (còpia de l’anvers del Document Nacional d’Identitat, o equivalent). En qualsevol cas, es pot sol·licitar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua pàgina web.

L’exercici d’aquests drets és personal i deu per tant ser exercit directament per l’interessat, sol·licitant-lo directament al responsable/titular dels fitxers: TERRES DEL MAESTRAT

MAESTRAT *ÀNIMA INTERIOR adopta mesures d’índole tècnica, administrativa i organitzativa en els seus sistemes amb la finalitat de protegir la informació de caràcter personal, evitant la seua pèrdua, robatori, divulgació, alteració o ús no autoritzat.

Si tens alguna pregunta o dubte sobre aquesta Política de Privacitat, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de l’email info@terresdelmaestrat.com

10 – Política de cookies: llegir